• Home
 • ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด

 • 2 อัตรา

  Site Engineer/ Engineer

  รายละเอียดของงาน

  - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย - สำรวจ ดูแลหมุดโฉนดและการใช้ค่าพิกัดที่ดิน ดูแลการใช้เครื่องจักร Engineer - ควบคุมงานผลิตและควบคุมงานประกอบ Pre Cast - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย
  2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี วิศวกรโยธา (วิศวกรรมศาสตร์)และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office) โปรแกรมทางวิศกรรมได้ (AutoCAD , Sketch Up และอื่นๆ)
  5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่เรียนรู้
  6. ทำงานภายใต้แรงกกดดันได้ดี
  7. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
  8. สามารถเขียนแผนงาน ทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ควบคุมต้นทุน และประเมินภาพรวมของโครงการได้

  วิธีการรับสมัคร

  • สมัครผ่าน Job Thai.com
  • สมัครผ่านอีเมล
  • สมัครผ่าน บริษัท

  ติดต่อสอบถาม

  • คุณจันทร์เพ็ญ (คุณน้ำ)
  • โทร.038-660-156 ต่อ 0
  • Email : hr.sml.b@gmail.com
 • 1 อัตรา

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  รายละเอียดของงาน

  - งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร - งานพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ /ควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท - งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร จัดทำเงินเดือน,ค่าล่วงเวลา - รวบรวมข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย การ เข้า-ออกของพนักงาน - รายงานภาษี เช่น ภงด.1,ภงด.1ก - รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศ ชาย , หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสายงานบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel และโปรแกรมPayroll ได้
  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีความรับผิดชอบสูง
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  6. มีความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  7. มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานพื้นฐาน

  วิธีการรับสมัคร

  • สมัครผ่าน Job Thai.com
  • สมัครผ่านอีเมล
  • สมัครผ่าน บริษัท

  ติดต่อสอบถาม

  • คุณจันทร์เพ็ญ (คุณน้ำ)
  • โทร.038-660-156 ต่อ 0
  • Email : hr.sml.b@gmail.com
 • 1 อัตรา

  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

  รายละเอียดของงาน

  • ดูแลระบบงานบัญชีทั่วไป
  •  บัญชีการเงิน
  •  บัญชีภาษีอากร
  •  บัญชีรับ-จ่าย
  • บัญชีเจ้าเจ้าหนี้-ลูกหนี้
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และโปรแกรมทางบัญชีอื่นๆ
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้รับเหมา และลูกค้า
  • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  วิธีการรับสมัคร

  • สมัครผ่าน Job Thai.com
  • สมัครผ่านอีเมล
  • สมัครผ่าน บริษัท

  ติดต่อสอบถาม

  • คุณจันทร์เพ็ญ (คุณน้ำ)
  • โทร.038-660-156 ต่อ 0
  • Email : hr.sml.b@gmail.com