• Land For Sale

  • Land For Sale

   เอกสารและขั้นตอนในการเสนอขายที่ดิน
   บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา

   แผนที่

   แสดงแนวเขตที่ดินชัดเจน จากภาพถ่าย
   ดาวเทียว Google พร้อมเห็นถนนเส้นทาง
   การเดินทางของที่ดินจากถนนสาธารณะใกล้เคียง

   ราคาขาย

   ต่อไร่ หรือต่อตารางวา หรือขายเหมา

   เนื้อที่ดิน

   ที่ต้องการขายขนาด ไร่ งาน ตารางวา

   ชื่อ-นามสกุล

   ผู้เสนอขาย หรือผู้มาลงทะเบียนเสนอขาย
   (นายหน้าหรือตัวแทนเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของที่ดิน)

   เบอร์มือถือ

   ผู้เสนอขาย (นายหน้าหรือตัวแทน เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของที่ดิน)

   สำเนาโฉนดและบัตรประชาชน

   ผู้เสนอขาย หรือผู้มาลงทะเบียนเสนอขาย (กรณีลงทะเบียนเป็นนายหน้าไม่จำเป็น)

   กรุณากรอกรายละเอียดของผู้เสนอขาย

   ชื่อ-ที่อยู่ ผู้เสนอขาย

   รายละเอียดของที่ดิน

   ตัวอย่างโฉนดที่ดิน
   ตัวอย่างแผนที่
   ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน