• Home
 • Privacy Policy

Privacy Policy

 • ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของสมาร์ทแลนด์ บูรพา อาจมีจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้ไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ คลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของเรา อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานไซต์และบริการที่ เรามีให้ใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม

  นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด ได้ตระหนักถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ติดต่อมายังบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีวิธีการจัดเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.คำนิยาม

  “ข้อมูลสาธารณะ” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ หมายความว่า บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  นโยบาย หมายความว่า นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภทข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ใด ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

  ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

  นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจ้งรายละเอียด วิธีการจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่กระทำการติดต่อให้ข้อมูลมายังบริษัทฯ โดยตรง หรือผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีผลบังคับใช้กับการจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด ทั้งนี้ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่านโยบายฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีเก็บไว้ในปัจจุบัน และอนาคตนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

  การจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะทำให้เว็บไซต์ สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม (ข้อมูลส่วนบุคคล) ประกอบได้ด้วย

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน: เป็นข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียกรอกขณะลงทะเบียนสมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ, ข้อมูลการทำแบบสำรวจ, ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account), ข้อมูลที่แก้ไขปรับปรุง บัญชีผู้ใช้งาน, ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือข้อมูลผู้ติดต่อบริษัทฯ (Contact Data) ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูล อาทิ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, วัน/เดือน/ปีเกิด, เพศ, อายุ, รูปถ่าย, อีเมล, เลขที่บัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต(ถ้ามี), หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, หมายเลขโทรศัพท์, รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานที่มีความสนใจ, และความเห็น ทุกอย่างที่ได้แสดงไว้ เพื่อให้บริษัทฯ จัดเก็บบัญชีของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ เสียไว้

  ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียใช้บริการ : เป็นข้อมูลการใช้และวิธีการใช้งานของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับ การเข้าใช้งานเว็บไซต์, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log), ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างกัน และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์หมายเลข (IP Address), รหัสประจำตัวอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ประเภทของบราว์เบอร์ (Browser), ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์, ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website), ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์, ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ(Login Log), ข้อมูลรายการทำธุรกรรม (Transaction Log), พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior), สถิติการเข้าเว็บไซต์, เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time), ข้อมูลที่มีการค้นหา การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้

  บริษัทฯ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ภายในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ กระทำได้โดยรับความยินยอมจากลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย แล้วเท่านั้น

  บริษัทฯ จะไม่ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

  บริษัทฯ อาจมีการบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้ติดต่อสื่อสารมายังบริษัทฯ โดยรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตามรายละเอียดของนโยบายฉบับนี้แล้ว

  การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในกรณีต่าง ๆ อาทิ

  ใช้สำหรับทำรายการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการ จัดทำการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรม CSR ในโอกาสต่างๆ

  ใช้ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์บริษัทฯ

  ใช้สำหรับรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย

  ใช้สำหรับติดต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ทราบ หรือตรวจสอบ หรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือสำรวจความคิดเห็นตาม ความจำเป็น

  ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งขอหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล

  ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ประสงค์จะขอทราบข้อมูล ลบ แก้ไข ขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ สามารถแจ้งความประสงค์และระบุตัวตนที่แท้จริงโดยเป็นลายลักษณ์อักษรส่ง มายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลให้ทราบภายในระยะเวลาที่อันสมควร

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริษัทฯ ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล อาจทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถรับบริการจากทางบริษัทฯ ได้ หรืออาจทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับบริการจากบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของเรา

  ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ช่องทางการติดต่อ

  หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัย รวมทั้ง มีข้อร้องเรียนใดๆ (เพิ่มเติม) ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางได้ที่ www.smlb.co.th    หรือโทร .038 660 156