รายละเอียดของงาน

– รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน

เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ

ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย

– สำรวจ ดูแลหมุดโฉนดและการใช้ค่าพิกัดที่ดิน ดูแลการใช้เครื่องจักร Engineer

– ควบคุมงานผลิตและควบคุมงานประกอบ Pre Cast

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย
  2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี วิศวกรโยธา (วิศวกรรมศาสตร์)และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office) โปรแกรมทางวิศกรรมได้ (AutoCAD , Sketch Up และอื่นๆ)
  5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่เรียนรู้
  6. ทำงานภายใต้แรงกกดดันได้ดี
  7. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
  8. สามารถเขียนแผนงาน ทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ควบคุมต้นทุน และประเมินภาพรวมของโครงการได้

วิธีการรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม