รายละเอียดของงาน

– งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร

– งานพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม

– งานด้านแรงงานสัมพันธ์ /ควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

– งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร จัดทำเงินเดือน,ค่าล่วงเวลา

– รวบรวมข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย การ เข้า-ออกของพนักงาน

– รายงานภาษี เช่น ภงด.1,ภงด.1ก

– รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

– ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

– อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  1. เพศ ชาย , หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสายงานบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel และโปรแกรมPayroll ได้
  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีความรับผิดชอบสูง
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  6. มีความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  7. มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานพื้นฐาน

วิธีการรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม